Politika ISŘ

Politika integrovaného systému řízení

 

dle norem CFCS 1004, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001Společnost Hanušovická lesní, a.s. je zaměřena na:

Nákup a prodej dříví, související lesnické činnosti, těžba, přibližování, manipulace a dodávka dřeva, pilařské zpracování dříví, dodávky řeziva a souvisejících produktů. Nákup a prodej sadebního materiálu včetně souvisejících pěstebních činností, semenářství a školkařství.


Systém orientovaný na zákazníka

 • služby a produkty jsou na vysoké kvalitativní úrovni, systém řízení je přizpůsoben pro rychlé a efektivní zpracování požadavků zákazníka
 • probíhá pravidelné hodnocení situace na trhu a požadavků dalších interesovaných stran, jsou stanovovány dlouhodobé a krátkodobé prioritní cíle, které jsou pravidelně hodnoceny
 • je upřednostňováno uplatnění nejlepších dostupných postupů a technologií, postupně dochází k rozvoji a obnově stávajícího technického a strojního zařízení
 • závazek k neustálému zlepšování všech systémů a jejich výkonnosti v souladu s platnými normami, legislativními a ostatními relevantními požadavky a stanovení způsobu zajištění plnění těchto požadavků včetně zajištění potřebných zdrojů


Trvalé řízení rizik

 • plníme legislativní požadavky a další požadavky vztahujících se k BOZP a životnímu prostředí
 • je prováděna identifikace dopadů činností na životní prostředí a rizik spjatých s bezpečností práce
 • je vyvíjena maximální snaha k předcházení zranění a poškození zdraví (zaměstnanci a ostatní zainteresované strany), které mohou být vystavené nebezpečí vyplývající z činností společnosti
 • průběžně se pracuje s registry rizik a environmentálních aspektů – aktualizace a následná tvorba opatření, posouzení OOPP a vzdělávání, úprava postupů pro zvládání provozních nehod, skoronehod a havarijních stavů


Neustálý dialog se zaměstnanci

 • zaměstnanci pravidelně absolvují školení, je upřednostňována individuální práce se zaměstnanci ze strany nadřízených pracovníků
 • některé odpovědnosti jsou přeneseny na vedoucí středisek, je prosazováno jejich vzdělávání a rozvoj
 • každý zaměstnanec si je vědom svého působení na životní prostředí a své okolí
 • zaměstnanci jsou zapojeni do konzultování  v případě změn, které ovlivňují jejich BOZP, do identifikování nebezpečí, hodnocení rizik, rozvíjení a přezkoumání strategií a cílů BOZP a vyšetřování nežádoucích událostí


Komunikace s dodavateli a zainteresovanými stranami

 • je požadován vysoký standard u všech poskytovaných služeb či výrobků
 • je požadováno dodržování všech legislativních požadavků u dodavatelů a kooperujících společností
 • snažíme se o prohloubení spolupráce  a konzultování změn v oblasti BOZP a životního prostředí s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými stranami, kterých se změny týkají

 
Vrcholové vedení se zavazuje zabezpečit dodržování výše uvedených prohlášení.


V Hanušovicích 20.5.2009 

Ing. Jitka Mahelová – ředitel společnosti

Politika integrovaného systému řízení